effascinato_m foto_00 foto_01 foto_02 foto_03 foto_05 foto_06 foto_08 foto_09 foto_10 foto_13 foto_14 foto_15 foto_16 foto_18 foto_19 jankowianie_m kapielka1 swoja_m tenis1 towarzystwo_m
PL DE

Zarządzenie

 

Zarządzenie Nr 0050. 449.2016
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 3 października 2016 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.) projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia  rocznego programu współpracy  Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2017.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

na podstawie art. 30   ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.), oraz Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/320/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

z a r z ą d z a:

§ 1.   Przeprowadzić  konsultacje projektu Uchwały w sprawie rocznego programu współpracy  na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.),

§ 2.  Konsultacje zostaną przeprowadzone  w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.), w terminie 14 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta (BIP) informacji o konsultacjach oraz projektu rocznego programu współpracy na rok 2017.

§ 3.  Informacja o podjęciu konsultacji wraz z projektem projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia  rocznego  programu współpracy na rok 2017  zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków Rynek 32.

§ 4.   Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Inspektor ds. działalności gospodarczej, sportu, kultury i zdrowia.

§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

Jacek Bartczak

 
 

Zarządzenie Nr 0050.186.2015
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia  rocznego programu współpracy  Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                           o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2016.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

na podstawie art. 30   ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami)  , art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami), oraz Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/320/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

z a r z ą d z a:

§ 1.   Przeprowadzić  konsultacje projektu Uchwały w sprawie rocznego programu współpracy  na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami),

§ 2.  Konsultacje zostaną przeprowadzone  w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami),  w terminie 14 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta (BIP) informacji o konsultacjach oraz projektu rocznego programu współpracy na rok 2016.

§ 3.  Informacja o podjęciu konsultacji wraz z projektem projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia  rocznego  programu współpracy na rok 2016  zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków Rynek 32.

§ 4.   Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Inspektor ds. działalności gospodarczej, sportu, kultury i zdrowia.

§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

Jacek Bartczak

> Projekt uchwały <
 
 

Zarządzenie Nr 0050.726.2014
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia  rocznego programu współpracy  Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2015.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

na podstawie art. 30   ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami)  , art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami), oraz Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/320/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

z a r z ą d z a:

§ 1.   Przeprowadzić  konsultacje projektu Uchwały w sprawie rocznego programu współpracy  na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami),

§ 2.  Konsultacje zostaną przeprowadzone  w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami),  w terminie 14 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta (BIP) informacji o konsultacjach oraz projektu rocznego programu współpracy na rok 2015.

§ 3.  Informacja o podjęciu konsultacji wraz z projektem projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia rocznego  programu współpracy na rok 2015  zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków Rynek 32.

§ 4.   Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Inspektor ds. działalności gospodarczej, sportu, kultury i zdrowia.

§ 5.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
    Jacek Bartczak

>> Projekt uchwały <<


 
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Zarządzenie Nr 0050.541.2013
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia  rocznego programu współpracy  Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2014.


Burmistrz Gminy i Miasta

na podstawie art. 30   ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/320/2010 z dnia 30 września 2010 r.

zarządza:

§ 1.   Przeprowadzić  konsultacje projektu Uchwały w sprawie rocznego programu współpracy  na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.). 

§ 2.  Konsultacje zostaną przeprowadzone  w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) w terminie 14 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta (BIP) informacji o konsultacjach oraz projektu rocznego programu współpracy na rok 2014.

 

§ 3.  Informacja o podjęciu konsultacji wraz z projektem projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia  rocznego  programu współpracy na rok 2014  zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków Rynek 32.

§ 4.   Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Inspektor ds. działalności gospodarczej, sportu, kultury i zdrowia.

§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
Jacek Bartczak

> Projekt uchwały < 

Zarządzenie Nr 0050.319.2012
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 24 września 2012 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia  rocznego programu współpracy  Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2013.


Burmistrz Gminy i Miasta

Na podstawie art. 30   ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/320/2010 z dnia 30 września 2010 r.

z a r z ą d z a:

§ 1.   Przeprowadzić  konsultacje projektu Uchwały w sprawie rocznego programu współpracy  na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.). 

§ 2.  Konsultacje zostaną przeprowadzone  w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) w terminie 14 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta (BIP) informacji o konsultacjach oraz projektu rocznego programu współpracy na rok 2013.

 

§ 3.  Informacja o podjęciu konsultacji wraz z projektem projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia  rocznego  programu współpracy na rok 2013  zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków Rynek 32.

§ 4.   Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Inspektor ds. działalności gospodarczej, sportu, kultury i zdrowia.

§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
Jacek Bartczak

 

Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 0050.143.2011
Burmistrza Gminy i Miasta w Raszków
z dnia 10 października 2011 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia  rocznego programu współpracy  Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2012.

Burmistrz Gminy i Miasta

Na podstawie art. 30   ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póź. zm, art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/320/2010 z dnia 30 września 2010 r.

z a r z ą d z a:

§ 1.   Przeprowadzić  konsultacje projektu rocznego programu współpracy  na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.). 

§ 2.  Konsultacje zostaną przeprowadzone  w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) w terminie 14 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta (BIP) informacji o konsultacjach oraz projektu rocznego programu współpracy na rok 2012.

 § 3.  Informacja o podjęciu konsultacji, wraz z projektem projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia  rocznego  programu współpracy na rok 2012,  zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków Rynek 32.

§ 4.   Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Inspektor ds. działalności gospodarczej, sportu, kultury i zdrowia.

§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
Jacek Bartczak

Projekt uchwały
 

 
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

 

Zarządzenie Nr 0151 / 544 /  2010
Burmistrza Gminy i Miasta w Raszków
z dnia 4 października 2010 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia  rocznego programu współpracy  Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2011


Burmistrz Gminy i Miasta

Na podstawie art. 30   ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póź. zm, art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/320/2010 z dnia 30 września 2010 r.

z a r z ą d z a:

§ 1.   Przeprowadzić  konsultacje projektu rocznego programu współpracy  na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.). 

§ 2.  Konsultacje zostaną przeprowadzone  w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) w terminie 14 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta (BIP) informacji o konsultacjach oraz projektu rocznego programu współpracy na rok 2011.

 

§ 3.  Informacja o podjęciu konsultacji, wraz z projektem projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia  rocznego  programu współpracy na rok 2011,  zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków Rynek 32.

§ 4.   Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Inspektor ds. działalności gospodarczej, sportu, kultury i zdrowia.

§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
/-/ Jacek Bartczak

>Projekt uchwały - do pobrania<

 

Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440  Raszków, woj. wielkopolskie
tel.: +48 062 734 35 11, fax: +48 062 735 06 65, email: kancelaria@raszkow.pl, http://www.raszkow.pl
NIP: 622-22-06-610, Regon: 000530436
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x